Посадові інструкції

Типові посадові інструкції (для міста Запоріжжя)

 
     
 ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області

____________ В. Г. Горлов

«__» ________ 200___ року

Посадова інструкція

заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника ___________ відділу державної виконавчої служби

1. Загальні положення

1.1. Заступник начальника Запорізького міського управління юстиції — начальник ___________ відділу державної виконавчої служби (далі — начальник Відділу) є державним службовцем, призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Запорізькій області за поданням заступника начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальника відділу державної виконавчої служби. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі, шляхом стажування, з кадрового резерву відповідно до Закону України «Про державну службу» або у відповідності до інших норм чинного законодавства України.

1.2. Посада начальника Відділу, відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 червня 1998 р. № 461-р відноситься до VІ категорії посад державних службовців.

Особі, яка обіймає зазначену посаду, згідно зі статтею 26 Закону України «Про державну службу», може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг державного службовця.

1.3. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується заступнику начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальнику відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області та начальнику Запорізького міського управління юстиції.

1.4. У своїй діяльності начальник Відділу керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Міністерства юстиції України, рішеннями колегії та наказами Головного управління юстиції у Запорізькій області, розпорядженнями заступника начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальника відділу державної виконавчої служби, наказами начальника Запорізького міського управління юстиції в межах їх повноважень та Положенням про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2007 року № 83/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.03.2007 року за № 180/13447 (із змінами).

Начальник Відділу повинен знати:

Конституцію України; кодекси України, закони України «Про державну службу», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про боротьбу з корупцією» та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

1.5. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка постійно проживає на території України не менше п’яти років, має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста (головного державного виконавця або старшого державного виконавця) чи в інших сферах управління не менше 3 років.

 

2. Завдання та обов’язки начальника Відділу

Начальник Відділу:

2.1. здійснює керівництво діяльністю Відділу, організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;

2.2. уносить подання щодо призначення на посади та звільнення з посад державних виконавців та інших працівників Відділу;

2.3. уносить пропозиції щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців та інших працівників Відділу;  

2.4. забезпечує і контролює дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни;

2.5. розподіляє обов’язки між працівниками Відділу та розробляє їх посадові інструкції;

2.6. організовує підвищення кваліфікації працівників Відділу;  

2.7. організовує та контролює ведення діловодства у Відділі;

2.8. у встановленому порядку координує роботу Відділу з іншими підрозділами управління юстиції, правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами і установами;

2.9. розглядає звернення громадян та організовує перевірку викладених у них фактів;

2.10. проводить особистий прийом громадян;

2.11. виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»;

2.12. розглядає скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців;

2.13. виконує інші функції відповідно до покладених на Відділ завдань.

 

3. Права начальника Відділу

Начальник Відділу має право:

3.1. Представляти відділ у органах державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються його повноважень.

3.2. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування та одержувати в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян інформацію, необхідну для виконання своїх завдань та функцій.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що стосуються його повноважень.

3.4. Має інші права, що визначені законодавством з питань проходження державної служби та організації роботи органів державної виконавчої служби.

3.5. Здійснювати інші повноваження, передбачені Законами України «Про державну службу», «Про державну виконавчу службу» та іншими нормативно-правовими актами.

 

4. Відповідальність начальника Відділу

4.1. Начальник відділу несе відповідальність у межах, визначених чинним законодавством України, за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, порушення норм етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Взаємодія начальника Відділу

Начальник відділу взаємодіє з іншими відділами державної виконавчої служби та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

Заступник начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальник відділу державної виконавчої служби _________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
 

«____»________________200_ р.

Ознайомлений,
І примірник посадової інструкції отримав:
_________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»________________200_ р.

  Тіпові посадові інструкції затверджені наказом Головного управління юстиції у Запорізькій області від 09.06.2009 № 555/07.
(Додаток № 1).
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник Запорізького міського управління юстиції

_______ Л. Є. Кожемякіна

«__» ________ 200___ року

Посадова інструкція

заступника начальника ___________ відділу державної виконавчої служби 
 Запорізького міського управління юстиції

1. Загальні положення

1.1. Заступник начальника ___________ відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції (далі — заступник начальника Відділу) є державним службовцем, призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Запорізькій області за поданням заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі, шляхом стажування, з кадрового резерву відповідно до Закону України «Про державну службу» або у відповідності до інших норм чинного законодавства України.

1.2. Посада заступника начальника Відділу, відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 червня 1998 р. № 461-р відноситься до VІ категорії посад державних службовців.

Особі, яка обіймає зазначену посаду, згідно зі статтею 26 Закону України «Про державну службу», може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг державного службовця.

1.3. Заступник начальника Відділу безпосередньо підпорядковується заступнику начальника Запорізького міського управління юстиції — начальнику _______ відділу державної виконавчої служби.

1.4. У своїй діяльності заступник начальника Відділу керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Міністерства юстиції України, рішеннями колегії та наказами Головного управління юстиції у Запорізькій області, розпорядженнями заступника начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальника відділу державної виконавчої служби, розпорядженнями заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби, наказами начальника Запорізького міського управління юстиції в межах їх повноважень та Положенням про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2007 року № 83/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.03. 2007 року за № 180/13447 (із змінами).

Заступник начальника Відділу повинен знати:

Конституцію України; кодекси України, закони України «Про державну службу», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про боротьбу з корупцією» та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

1.5. На посаду заступника начальника Відділу призначається особа, яка постійно проживає на території України не менше п’яти років, має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста (головного державного виконавця або старшого державного виконавця) чи в інших сферах управління не менше 3 років.

1.6. Заступник начальника Відділу заміщує заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби на час його відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та з інших обставин.

 

2. Завдання та обов’язки заступника начальника відділу

2.1. Заступник начальника відділу діє в межах повноважень визначених законодавством.

2.2. Організовує роботу відділу у межах делегованих начальником відділу повноважень, виконує обов’язки в разі його відсутності.

2.3. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики з питань діяльності органів державної виконавчої служби.

2.4. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів відділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень.

2.5. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань діяльності органів державної виконавчої служби.

2.6. Вносить пропозиції, розробляє комплекс заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання.

2.7. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань віднесених до повноважень відділу.

2.8. Готує проекти рішень за напрямами діяльності відділу.

2.9. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу доручень та звернень від органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує проекти відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції.

2.10. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи, завдань та функцій відділу.

 

3. Права заступника начальника відділу

Заступник начальника Відділу має право:

3.1. За дорученням представляти відділ у органах державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються його повноважень.

3.2. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування та одержувати в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян інформацію, необхідну для виконання своїх завдань та функцій.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що стосуються його повноважень.

3.4. Має інші права, що визначені законодавством з питань проходження державної служби та організації роботи органів державної виконавчої служби.

 

4. Відповідальність заступника начальника відділу

4.1. Заступник начальника Відділу несе відповідальність у межах, визначених чинним законодавством України, за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, порушення норм етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Взаємодія заступника начальника відділу

5.1.Заступник начальника Відділу взаємодіє з іншими відділами державної виконавчої служби та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

5.2. Заступник начальника Відділу одержує матеріали для роботи від заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби.

5.3.Заступник начальника Відділу представляє підготовлені матеріали заступнику начальника Запорізького міського управління юстиції — начальнику _______ відділу державної виконавчої служби у встановлені законодавством терміни.

5.4 Заступник начальника Відділу готує документи індивідуально, або спільно з іншими спеціалістами у відповідності до рішення заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби.

Заступник начальника Запорізького міського управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби _________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«____»________________200_ р.

Ознайомлений,
І примірник посадової інструкції отримав:
_________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»________________200_ р.

   
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник Запорізького міського управління юстиції

_______ Л. Є. Кожемякіна

«__» ________ 200___ року

Посадова інструкція

головного державного виконавця ___________ відділу державної виконавчої служби
Запорізького міського управління юстиції

1. Загальні положення

1.1. Головний державний виконавець ___________ відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції (далі — головний державний виконавець ) є державним службовцем, призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Запорізькій області за поданням заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі, шляхом стажування, з кадрового резерву відповідно до Закону України «Про державну службу» або у відповідності до інших норм чинного законодавства України.

1.2. Посада головного державного виконавця , відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 червня 1998 р. № 461-р відноситься до VІІ категорії посад державних службовців.

Особі, яка обіймає зазначену посаду, згідно зі статтею 26 Закону України «Про державну службу», може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг державного службовця.

1.3. Головний державний виконавець безпосередньо підпорядковується заступнику начальника Запорізького міського управління юстиції — начальнику _______ відділу державної виконавчої служби.

1.4. У своїй діяльності головний державний виконавець керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Міністерства юстиції України, рішеннями колегії та наказами Головного управління юстиції у Запорізькій області, розпорядженнями заступника начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальника відділу державної виконавчої служби, розпорядженнями заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби, наказами начальника Запорізького міського управління юстиції в межах їх повноважень та Положенням про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2007 року № 83/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.03. 2007 року за № 180/13447 (із змінами).

Головний державний виконавець повинен знати:

Конституцію України; кодекси України, закони України «Про державну службу», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про боротьбу з корупцією» та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

1.5. На посаду головного державного виконавця призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста (старшого державного виконавця або державного виконавця) не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

1.6. Головний державний виконавець заміщує заступника начальника Відділу (або головного державного виконавця, старшого державного виконавця) на час його відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та з інших обставин.

 

2. Завдання та обов’язки головного державного виконавця

2.1. Головний державний виконавець повинен дотримуватися етики поведінки державного службовця, зобов’язаний сумлінно виконувати службові обов’язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи підвищувати професійну кваліфікацію, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України.

2.2. Головний державний виконавець відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює примусове виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), виконання яких відповідно до законів України покладено на державну виконавчу службу;
 • (зазначаються інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну виконавчу службу» та згідно з внутрішнім розподілом у відділі);
 • розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення та рекомендації з питань, що належать до компетенції відділу;
 • безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з Положенням про відділ та планом роботи відділу, а також іншу роботу за дорученням начальника відділу.

 

3. Права головного державного виконавця

3.1. Головний державний виконавець має право:

 • на здорові, безпечні та належні умови праці;
 • одержувати в установленому порядку від державних органів, підприємств, установ і організацій, посадових осіб дані, інші документи та матеріали, необхідні для виконання своїх завдань та функцій;
 • вносити пропозиції з питань удосконалення роботи, завдань та функцій відділу;
 • брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;
 • користуватися іншими правами, передбаченими законодавством.

3.2. Головний державний виконавець має право на заохочення та просування по службі на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про державну службу».

 

4. Відповідальність головного державного виконавця

4.1. Головний державний виконавець несе відповідальність за: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, порушення норм етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Взаємодія головного державного виконавця

5.1. Головний державний виконавець одержує матеріали для роботи від заступника начальника Запорізького міського управління — начальника _______ відділу державної виконавчої служби.

5.2. Головний державний виконавець представляє підготовлені матеріали заступнику начальника Запорізького міського управління юстиції — начальнику _______ відділу державної виконавчої служби у встановлені законодавством терміни.

5.3. Головний державний виконавець готує документи індивідуально, або спільно з іншими спеціалістами у відповідності до рішення заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби.

Заступник начальника Запорізького міського управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби _________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«____»________________200_ р.

Ознайомлений,
І примірник посадової інструкції отримав:
_________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»________________200_ р.  

   
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник Запорізького міського управління юстиції

_______ Л. Є. Кожемякіна

«__» ________ 200___ року

Посадова інструкція

старшого державного виконавця ___________ відділу державної виконавчої служби
Запорізького міського управління юстиції

1. Загальні положення

1.1. Старший державний виконавець ___________ відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції (далі — старший державний виконавець) є державним службовцем, призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Запорізькій області за поданням заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі, шляхом стажування, з кадрового резерву відповідно до Закону України «Про державну службу» або у відповідності до інших норм чинного законодавства України.

1.2. Посада старшого державного виконавця, відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 червня 1998 р. № 461-р відноситься до VІІ категорії посад державних службовців.

Особі, яка обіймає зазначену посаду, згідно зі статтею 26 Закону України «Про державну службу», може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг державного службовця.

1.3. Старший державний виконавець безпосередньо підпорядковується заступнику начальника Запорізького міського управління юстиції — начальнику _______ відділу державної виконавчої служби.

1.4. У своїй діяльності старший державний виконавець керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Міністерства юстиції України, рішеннями колегії та наказами Головного управління юстиції у Запорізькій області, розпорядженнями заступника начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальника відділу державної виконавчої служби, розпорядженнями заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби, наказами начальника Запорізького міського управління юстиції в межах їх повноважень та Положенням про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2007 року № 83/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.03. 2007 року за № 180/13447 (із змінами).

Старший державний виконавець повинен знати:

Конституцію України; кодекси України, закони України «Про державну службу», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про боротьбу з корупцією» та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

1.5. На посаду старшого державного виконавця призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорій (державного виконавця) не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років.

1.6. Старший державний виконавець заміщує старшого державного виконавця або державного виконавця на час його відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та з інших обставин.

 

2. Завдання та обов’язки старшого державного виконавця

2.1. Старший державний виконавець повинен дотримуватися етики поведінки державного службовця, зобов’язаний сумлінно виконувати службові обов’язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи підвищувати професійну кваліфікацію, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України.

2.2. Старший державний виконавець відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює примусове виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), виконання яких відповідно до законів України покладено на державну виконавчу службу;
 • (зазначаються інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну виконавчу службу» та згідно з внутрішнім розподілом у відділі);
 • розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення та рекомендації з питань, що належать до компетенції відділу;
 • безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з Положенням про відділ та планом роботи відділу, а також іншу роботу за дорученням начальника відділу.

   

3. Права старшого державного виконавця

3.1. Старший державний виконавець має право:

 • на здорові, безпечні та належні умови праці;
 • одержувати в установленому порядку від державних органів, підприємств, установ і організацій, посадових осіб дані, інші документи та матеріали, необхідні для виконання своїх завдань та функцій;
 • вносити пропозиції з питань удосконалення роботи, завдань та функцій відділу;
 • брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;
 • користуватися іншими правами, передбаченими законодавством.

3.2. Старший державний виконавець має право на заохочення та просування по службі на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про державну службу».

 

4. Відповідальність старшого державного виконавця

4.1. Старший державний виконавець несе відповідальність за: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, порушення норм етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Взаємодія старшого державного виконавця

5.1. Старший державний виконавець одержує матеріали для роботи від заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби.

5.2. Старший державний виконавець представляє підготовлені матеріали заступнику начальника Запорізького міського управління юстиції — начальнику _______ відділу державної виконавчої служби у встановлені законодавством терміни.

5.3. Старший державний виконавець готує документи індивідуально, або спільно з іншими спеціалістами у відповідності до рішення заступника начальника Запорізького міського управління юстиції —  начальника _______ відділу державної виконавчої служби.
 

Заступник начальника Запорізького міського управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби _________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«____»________________200_ р.

Ознайомлений,
І примірник посадової інструкції отримав:
_________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»________________200_ р.  

   
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник Запорізького міського управління юстиції

_______ Л. Є. Кожемякіна

«__» ________ 200___ року

Посадова інструкція

державного виконавця ___________ відділу державної виконавчої служби
Запорізького міського управління юстиції

1. Загальні положення

1.1. Державний виконавець ___________відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції (далі — державний виконавець ) є державним службовцем, призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Запорізькій області за поданням заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі, шляхом стажування, з кадрового резерву відповідно до Закону України «Про державну службу» або у відповідності до інших норм чинного законодавства України.

1.2. Посада державного виконавця, відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 червня 1998 р. № 461-р відноситься до VІІ категорії посад державних службовців.

Особі, яка обіймає зазначену посаду, згідно зі статтею 26 Закону України «Про державну службу», може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг державного службовця.

1.3. Державний виконавець безпосередньо підпорядковується заступнику начальника Запорізького міського управління юстиції — начальнику _______ відділу державної виконавчої служби.

1.4. У своїй діяльності державний виконавець керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Міністерства юстиції України, рішеннями колегії та наказами Головного управління юстиції у Запорізькій області, розпорядженнями заступника начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальника відділу державної виконавчої служби, розпорядженнями заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби, наказами начальника Запорізького міського управління юстиції в межах їх повноважень та Положенням про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2007 року № 83/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.03. 2007 року за № 180/13447 (із змінами).

Державний виконавець повинен знати:

Конституцію України; кодекси України, закони України «Про державну службу», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про боротьбу з корупцією» та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

1.5. На посаду державного виконавця призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра, без вимог до стажу роботи.

1.6. Державний виконавець заміщує державного виконавця на час його відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та з інших обставин.

 

2. Завдання та обов’язки державного виконавця

2.1. Державний виконавець повинен дотримуватися етики поведінки державного службовця, зобов’язаний сумлінно виконувати службові обов’язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи підвищувати професійну кваліфікацію, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України.

2.2. Державний виконавець відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює примусове виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), виконання яких відповідно до законів України покладено на державну виконавчу службу;
 • (зазначаються інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну виконавчу службу» та згідно з внутрішнім розподілом у відділі);
 • розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення та рекомендації з питань, що належать до компетенції відділу;
 • безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з Положенням про відділ та планом роботи відділу, а також іншу роботу за дорученням начальника відділу.

 

3. Права державного виконавця

3.1. Державний виконавець має право

 • на здорові, безпечні та належні умови праці;
 • одержувати в установленому порядку від державних органів, підприємств, установ і організацій, посадових осіб дані, інші документи та матеріали, необхідні для виконання своїх завдань та функцій;
 • вносити пропозиції з питань удосконалення роботи, завдань та функцій відділу;
 • брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;
 • користуватися іншими правами, передбаченими законодавством.

3.2. Державний виконавець має право на заохочення та просування по службі на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про державну службу».

 

4. Відповідальність державного виконавця

4.1. Державний виконавець несе відповідальність за: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, порушення норм етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Взаємодія державного виконавця

5.1. Державний виконавець одержує матеріали для роботи від заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби.

5.2. Державний виконавець представляє підготовлені матеріали заступнику начальника Запорізького міського управління юстиції — начальнику _______ відділу державної виконавчої служби у встановлені законодавством терміни.

5.3 Державний виконавець готує документи індивідуально, або спільно з іншими спеціалістами у відповідності до рішення заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби.
 

Заступник начальника Запорізького міського управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби _________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«____»________________200_ р.

Ознайомлений,
І примірник посадової інструкції отримав:
_________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»________________200_ р.   

 

 

Типові посадові інструкції (для міст та районів Запорізької області)

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області

_______ В. Г. Горлов

«__» ________ 200___ року

 

Посадова інструкція

заступника начальника

________________ міського (міськрайонного, районного)

управління юстиції Запорізької області —

начальника відділу державної виконавчої служби

 

1. Загальні положення

1.1. Заступник начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальник відділу державної виконавчої служби (далі — начальник Відділу) є державним службовцем, призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Запорізькій області за поданням заступника начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальника відділу державної виконавчої служби. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі, шляхом стажування, з кадрового резерву відповідно до Закону України «Про державну службу» або у відповідності до інших норм чинного законодавства України.

1.2. Посада начальнику Відділу, відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 червня 1998 р. № 461-р відноситься до VІ категорії посад державних службовців.

Особі, яка обіймає зазначену посаду, згідно зі статтею 26 Закону України «Про державну службу», може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг державного службовця.

1.3. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується заступнику начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальнику відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області та начальнику міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області.

1.4. У своїй діяльності начальник Відділу керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Міністерства юстиції України, рішеннями колегії та наказами Головного управління юстиції у Запорізькій області, розпорядженнями заступника начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальника відділу державної виконавчої служби, наказами начальника міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області в межах їх повноважень та Положенням про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2007 року № 83/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.03.2007 року за № 180/13447 (із змінами).

Начальник Відділу повинен знати:

Конституцію України; кодекси України, закони України «Про державну службу», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про боротьбу з корупцією» та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

1.5. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка постійно проживає на території України не менше п’яти років, має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста (головного державного виконавця або старшого державного виконавця) чи в інших сферах управління не менше 3 років.

1.6. Начальник Відділу, за рішенням начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області, заміщує начальника міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області на час його відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та з інших обставин.

 

2. Завдання та обов’язки

начальника Відділу

Начальник Відділу:

2.1. здійснює керівництво діяльністю Відділу, організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;

2.2. уносить подання щодо призначення на посади та звільнення з посад державних виконавців та інших працівників Відділу;

2.3. уносить пропозиції щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців та інших працівників Відділу;

2.4. забезпечує і контролює дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни;

2.5. розподіляє обов’язки між працівниками Відділу та розробляє їх посадові інструкції;

2.6. організовує підвищення кваліфікації працівників Відділу;

2.7. організовує та контролює ведення діловодства у Відділі;

2.8. у встановленому порядку координує роботу Відділу з іншими підрозділами управління юстиції, правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами і установами;

2.9. розглядає звернення громадян та організовує перевірку викладених у них фактів;

2.10. проводить особистий прийом громадян;

2.11. виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»;

2.12. розглядає скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців;

2.13. виконує інші функції відповідно до покладених на Відділ завдань.

 

3. Права

начальника Відділу

Начальник Відділу має право:

3.1. Представляти відділ у органах державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються його повноважень.

3.2. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування та одержувати в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян інформацію, необхідну для виконання своїх завдань та функцій.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що стосуються його повноважень.

3.4. Має інші права, що визначені законодавством з питань проходження державної служби та організації роботи органів державної виконавчої служби.

3.5. Здійснювати інші повноваження, передбачені Законами України «Про державну службу», «Про державну виконавчу службу» та іншими нормативно-правовими актами.

 

4. Відповідальність

начальника відділу

4.1. Начальник відділу несе відповідальність у межах, визначених чинним законодавством України, за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, порушення норм етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку

 

5. Взаємодія

начальника відділу

5.1. Начальник відділу взаємодіє з іншими відділами державної виконавчої служби та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

 

Заступник начальника Запорізького міського управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби

_________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«____»________________201_ р.

 

Ознайомлений,
І примірник посадової інструкції отримав:

_________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»________________201_ р.

 

 

Тіпові посадові інструкції затверджені наказом Головного управління юстиції у Запорізькій області від 09.06.2009 № 555/07.
(Додаток № 1).

 

Посадові інструкції:


начальника відділу;

заступника начальника відділу;

головного державного виконавця;

старшого державного виконавця;

державного виконавця.


   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальника _______ управління юстиції у Запорізькій області

______________ (П. І. Б.)

«__» ________ 200___ року

 

Посадова інструкція

заступника начальника відділу

державної виконавчої служби

_________________ міського (міськрайонного, районного)

управління юстиції Запорізької області

 

1. Загальні положення

1.1. Заступник начальника відділу державної виконавчої служби _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області (далі — заступник начальника Відділу) є державним службовцем, призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Запорізькій області за поданням заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі, шляхом стажування, з кадрового резерву відповідно до Закону України «Про державну службу» або у відповідності до інших норм чинного законодавства України.

1.2. Посада заступника начальнику Відділу, відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 червня 1998 р. № 461-р відноситься до VІ категорії посад державних службовців.

Особі, яка обіймає зазначену посаду, згідно зі статтею 26 Закону України «Про державну службу», може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг державного службовця.

1.3. Заступник начальника Відділу безпосередньо підпорядковується заступнику начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальнику відділу державної виконавчої служби.

1.4. У своїй діяльності заступник начальника Відділу керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Міністерства юстиції України, рішеннями колегії та наказами Головного управління юстиції у Запорізькій області, розпорядженнями заступника начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальника відділу державної виконавчої служби, розпорядженнями заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби , наказами начальника __________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області в межах їх повноважень та Положенням про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2007 року № 83/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.03. 2007 року за № 180/13447 (із змінами).

Заступник начальника Відділу повинен знати:

Конституцію України; кодекси України, закони України «Про державну службу», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про боротьбу з корупцією» та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

1.5. На посаду заступника начальника Відділу призначається особа, яка постійно проживає на території України не менше п’яти років, має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста (головного державного виконавця або старшого державного виконавця) чи в інших сферах управління не менше 3 років.

1.6. Заступник начальника Відділу заміщує заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби на час його відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та з інших обставин.

 

2. Завдання та обов’язки

заступника начальника Відділу

2.1. Заступник начальника відділу діє в межах повноважень визначених законодавством.

2.2. Організовує роботу відділу у межах делегованих начальником відділу повноважень, виконує обов’язки в разі його відсутності.

2.3. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики з питань діяльності органів державної виконавчої служби.

2.4. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів відділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень.

2.5. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань діяльності органів державної виконавчої служби.

2.6. Вносить пропозиції, розробляє комплекс заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання.

2.7. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань віднесених до повноважень відділу.

2.8. Готує проекти рішень за напрямами діяльності відділу.

2.9. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу доручень та звернень від органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує проекти відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції.

2.10. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи, завдань та функцій відділу.

 

3. Права

заступника начальника Відділу

Заступник начальника Відділу має право:

3.1. За дорученням представляти відділ у органах державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються його повноважень.

3.2. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування та одержувати в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян інформацію, необхідну для виконання своїх завдань та функцій.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що стосуються його повноважень.

3.4. Має інші права, що визначені законодавством з питань проходження державної служби та організації роботи органів державної виконавчої служби.

 

4. Відповідальність

заступника начальника Відділу

4.1. Заступник начальника Відділу несе відповідальність у межах, визначених чинним законодавством України, за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, порушення норм етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Взаємодія

заступника начальника відділу

5.1.Заступник начальника Відділу взаємодіє з іншими відділами державної виконавчої служби та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

5.2. Заступник начальника Відділу одержує матеріали для роботи від заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби.

5.3. Заступник начальника Відділу представляє підготовлені матеріали заступнику начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальнику відділу державної виконавчої служби, у встановлені законодавством терміни.

5.4. Заступник начальника Відділу готує документи індивідуально, або спільно з іншими спеціалістами у відповідності до рішення заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби.

 

Заступник начальника _______ управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби

_________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«____»________________201_ р.

 

Ознайомлений,
І примірник посадової інструкції отримав:

_________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»________________201_ р.

 

   

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальника _______ управління юстиції у Запорізькій області

______________ (П. І. Б.)

«__» ________ 200___ року

 

Посадова інструкція

головного державного виконавця

відділу державної виконавчої служби

________________ міського (міськрайонного, районного)

управління юстиції Запорізької області

 

1. Загальні положення

1.1. Головний державний виконавець відділу державної виконавчої служби _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області (далі — головний державний виконавець ) є державним службовцем, призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Запорізькій області за поданням заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі, шляхом стажування, з кадрового резерву відповідно до Закону України «Про державну службу» або у відповідності до інших норм чинного законодавства України.

1.2. Посада головного державного виконавця, відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 червня 1998 р. № 461-р відноситься до VІІ категорії посад державних службовців.

Особі, яка обіймає зазначену посаду, згідно зі статтею 26 Закону України «Про державну службу», може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг державного службовця.

1.3. Головний державний виконавець безпосередньо підпорядковується заступнику начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальнику відділу державної виконавчої служби.

1.4. У своїй діяльності головний державний виконавець керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Міністерства юстиції України, рішеннями колегії та наказами Головного управління юстиції у Запорізькій області, розпорядженнями заступника начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальника відділу державної виконавчої служби, розпорядженнями заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби, наказами начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області в межах їх повноважень та Положенням про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2007 року № 83/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.03. 2007 року за № 180/13447 (із змінами).

Головний державний виконавець повинен знати:

Конституцію України; кодекси України, закони України «Про державну службу», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про боротьбу з корупцією» та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

1.5. На посаду головного державного виконавця призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста (старшого державного виконавця або державного виконавця) не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

1.6. Головний державний виконавець заміщує заступника начальника Відділу (або головного державного виконавця, старшого державного виконавця) на час його відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та з інших обставин.

 

2. Завдання та обов’язки

головного державного виконавця 
 

2.1. Головний державний виконавець повинен дотримуватися етики поведінки державного службовця, зобов’язаний сумлінно виконувати службові обов’язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи підвищувати професійну кваліфікацію, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України.

2.2. Головний державний виконавець відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює примусове виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), виконання яких відповідно до законів України покладено на державну виконавчу службу;
 • (зазначаються інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну виконавчу службу» та згідно з внутрішнім розподілом у відділі);
 • розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення та рекомендації з питань, що належать до компетенції відділу;
 • безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з Положенням про відділ та планом роботи відділу, а також іншу роботу за дорученням начальника відділу.

 

3. Права

головного державного виконавця

3.1. Головний державний виконавець має право:

 • на здорові, безпечні та належні умови праці;
 • одержувати в установленому порядку від державних органів, підприємств, установ і організацій, посадових осіб дані, інші документи та матеріали, необхідні для виконання своїх завдань та функцій;
 • вносити пропозиції з питань удосконалення роботи, завдань та функцій відділу;
 • брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;
 • користуватися іншими правами, передбаченими законодавством.

3.2. Головний державний виконавець має право на заохочення та просування по службі на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про державну службу».

 

4. Відповідальність

головного державного виконавця

4.1. Головний державний виконавець несе відповідальність за: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, порушення норм етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Взаємодія

головного державного виконавця

5.1. Головний державний виконавець одержує матеріали для роботи від заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби.

5.2. Головний державний виконавець представляє підготовлені матеріали заступнику начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальнику відділу державної виконавчої служби у встановлені законодавством терміни.

5.3. Головний державний виконавець готує документи індивідуально, або спільно з іншими спеціалістами у відповідності до рішення заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби. 

 

Заступник начальника Запорізького міського управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби

_________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«____»________________201_ р.

 

Ознайомлений,
І примірник посадової інструкції отримав:

_________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»________________201_ р.

 

   

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальника _______ управління юстиції у Запорізькій області

______________ (П. І. Б.)

«__» ________ 200___ року

 

Посадова інструкція

старшого державного виконавця

відділу державної виконавчої служби

_________________ міського (міськрайонного, районного)

управління юстиції Запорізької області

 

1. Загальні положення

1.1. Старший державний виконавець відділу державної виконавчої служби _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області (далі — старший державний виконавець ) є державним службовцем, призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Запорізькій області за поданням заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі, шляхом стажування, з кадрового резерву відповідно до Закону України «Про державну службу» або у відповідності до інших норм чинного законодавства України.

1.2. Посада старшого державного виконавця , відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 червня 1998 р. № 461-р відноситься до VІІ категорії посад державних службовців.

Особі, яка обіймає зазначену посаду, згідно зі статтею 26 Закону України «Про державну службу», може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг державного службовця.

1.3. Старший державний виконавець безпосередньо підпорядковується заступнику начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальнику відділу державної виконавчої служби.

1.4. У своїй діяльності старший державний виконавець керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Міністерства юстиції України, рішеннями колегії та наказами Головного управління юстиції у Запорізькій області, розпорядженнями заступника начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальника відділу державної виконавчої служби, розпорядженнями заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби, наказами начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області в межах їх повноважень та Положенням про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2007 року № 83/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.03. 2007 року за № 180/13447 (із змінами).

Старший державний виконавець повинен знати:

Конституцію України; кодекси України, закони України «Про державну службу», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про боротьбу з корупцією» та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

1.5. На посаду старшого державного виконавця призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорій (державного виконавця) не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років.

1.6. Старший державний виконавець заміщує старшого державного виконавця державного виконавця або державного виконавця на час його відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та з інших обставин.

 

2. Завдання та обов’язки

старшого державного виконавця

2.1. Старший державний виконавець повинен дотримуватися етики поведінки державного службовця, зобов’язаний сумлінно виконувати службові обов’язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи підвищувати професійну кваліфікацію, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України.

2.2. Старший державний виконавець відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює примусове виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), виконання яких відповідно до законів України покладено на державну виконавчу службу;
 • (зазначаються інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну виконавчу службу» та згідно з внутрішнім розподілом у відділі);
 • розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення та рекомендації з питань, що належать до компетенції відділу;
 • безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з Положенням про відділ та планом роботи відділу, а також іншу роботу за дорученням начальника відділу.

 

3. Права

старшого державного виконавця

3.1. Старший державний виконавець має право:

 • на здорові, безпечні та належні умови праці;
 • одержувати в установленому порядку від державних органів, підприємств, установ і організацій, посадових осіб дані, інші документи та матеріали, необхідні для виконання своїх завдань та функцій;
 • вносити пропозиції з питань удосконалення роботи, завдань та функцій відділу;
 • брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;
 • користуватися іншими правами, передбаченими законодавством.

3.2. Старший державний виконавець має право на заохочення та просування по службі на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про державну службу».

 

4. Відповідальність

старшого державного виконавця

4.1. Старший державний виконавець несе відповідальність за: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, порушення норм етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Взаємодія

старшого державного виконавця

5.1. Старший державний виконавець одержує матеріали для роботи від заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби.

5.2. Старший державний виконавець представляє підготовлені матеріали заступнику начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальнику відділу державної виконавчої служби у встановлені законодавством терміни.

5.3. Старший державний виконавець готує документи індивідуально, або спільно з іншими спеціалістами у відповідності до рішення заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби.

 

Заступник начальника Запорізького міського управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби

_________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«____»________________201_ р.

 

Ознайомлений,
І примірник посадової інструкції отримав:

_________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»________________201_ р.

 

   

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальника _______ управління юстиції у Запорізькій області

______________ (П. І. Б.)

«__» ________ 200___ року

 

Посадова інструкція

державного виконавця

відділу державної виконавчої служби

_________________ міського (міськрайонного, районного)

управління юстиції Запорізької області

 

1. Загальні положення

1.1. Державний виконавець відділу державної виконавчої служби _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області (далі — державний виконавець ) є державним службовцем, призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Запорізькій області за поданням заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі, шляхом стажування, з кадрового резерву відповідно до Закону України «Про державну службу» або у відповідності до інших норм чинного законодавства України.

1.2. Посада державного виконавця , відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 червня 1998 р. № 461-р відноситься до VІІ категорії посад державних службовців.

Особі, яка обіймає зазначену посаду, згідно зі статтею 26 Закону України «Про державну службу», може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг державного службовця.

1.3. Державний виконавець безпосередньо підпорядковується заступнику начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальнику відділу державної виконавчої служби.

1.4. У своїй діяльності державний виконавець керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Міністерства юстиції України, рішеннями колегії та наказами Головного управління юстиції у Запорізькій області, розпорядженнями заступника начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальника відділу державної виконавчої служби, розпорядженнями заступника начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області — начальника відділу державної виконавчої служби, наказами начальника _________________ міського (міськрайонного, районного) управління юстиції Запорізької області в межах їх повноважень та Положенням про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2007 року № 83/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.03. 2007 року за № 180/13447 (із змінами).

Державний виконавець повинен знати:

Конституцію України; кодекси України, закони України «Про державну службу», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про боротьбу з корупцією» та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

1.5. На посаду державного виконавця призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра, без вимог до стажу роботи.

1.6. Державний виконавець заміщує державного виконавця на час його відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та з інших обставин.

 

2. Завдання та обов’язки

державного виконавця

2.1. Державний виконавець повинен дотримуватися етики поведінки державного службовця, зобов’язаний сумлінно виконувати службові обов’язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи підвищувати професійну кваліфікацію, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України.

2.2. Державний виконавець відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює примусове виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), виконання яких відповідно до законів України покладено на державну виконавчу службу;
 • (зазначаються інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну виконавчу службу» та згідно з внутрішнім розподілом у відділі);
 • розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення та рекомендації з питань, що належать до компетенції відділу;
 • безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з Положенням про відділ та планом роботи відділу, а також іншу роботу за дорученням начальника відділу.

 

3. Права

державного виконавця

3.1. Державний виконавець має право

 • на здорові, безпечні та належні умови праці;
 • одержувати в установленому порядку від державних органів, підприємств, установ і організацій, посадових осіб дані, інші документи та матеріали, необхідні для виконання своїх завдань та функцій;
 • вносити пропозиції з питань удосконалення роботи, завдань та функцій відділу;
 • брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;
 • користуватися іншими правами, передбаченими законодавством.

3.2. Державний виконавець має право на заохочення та просування по службі на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про державну службу».

 

4. Відповідальність

державного виконавця

4.1.Державний виконавець несе відповідальність за: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, порушення норм етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Взаємодія

державного виконавця

5.1. Державний виконавець одержує матеріали для роботи від заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби.

5.2. Державний виконавець представляє підготовлені матеріали заступнику начальника Запорізького міського управління юстиції — начальнику _______ відділу державної виконавчої служби у встановлені законодавством терміни.

5.3. Державний виконавець готує документи індивідуально, або спільно з іншими спеціалістами у відповідності до рішення заступника начальника Запорізького міського управління юстиції — начальника _______ відділу державної виконавчої служби.

 

Заступник начальника Запорізького міського управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби

_________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«____»________________201_ р.

 

Ознайомлений,
І примірник посадової інструкції отримав:

_________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»________________201_ р.

 

 

Схема підготовки та затвердження

 

 

Додаток 3
до наказу Головного управління юстиції у Запорізькій області
 

Схема

підготовки та затвердження посадових інструкцій працівників апарату Головного управління юстиції у Запорізькій області та територіальних органів юстиції Запорізької області

Посади працівників Відповідальний за підготовку інструкції Затверджує посадову інструкцію
Апарат Головного управління юстиції у Запорізькій області
Заступник начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальник відділу Заступник начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальник відділу Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Начальник відділу Начальник відділу Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Заступник начальника відділу Начальник відділу Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Спеціалісти відділу Начальник відділу Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Завідувач сектору Завідувач сектору Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Спеціалісти сектору Завідувач сектору Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Начальник підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Заступник начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальник відділу державної виконавчої служби Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Заступник начальника підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Заступник начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальник відділу державної виконавчої служби Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Державні виконавці підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Начальник підрозділу примусового виконання рішень Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Спеціалісти підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Начальник підрозділу примусового виконання рішень Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Територіальні органи юстиції Запорізької області
Заступник начальника міського, міськрайонного, районного управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби Заступник начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальник відділу державної виконавчої служби Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Заступник начальника відділу державної виконавчої служби міського, міськрайонного, районного управління юстиції Заступник начальника міського, міськрайонного, районного управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби Начальник міського, міськрайонного, районного управління юстиції
Головний, старший, державний виконавець відділу державної виконавчої служби міського, міськрайонного, районного управління юстиції Заступник начальника міського, міськрайонного, районного управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби Начальник міського, міськрайонного, районного управління юстиції
Спеціалісти відділу державної виконавчої служби міського, міськрайонного, районного управління юстиції Заступник начальника міського, міськрайонного, районного управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби Начальник міського, міськрайонного, районного управління юстиції
Працівники відділу державної виконавчої служби міського, міськрайонного, районного управління юстиції Заступник начальника міського, міськрайонного, районного управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби Начальник міського, міськрайонного, районного управління юстиції
Начальник Запорізького міського відділу реєстрації актів цивільного стану Заступник начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальник відділу реєстрації актів цивільного стану Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Заступник начальника Запорізького міського відділу реєстрації актів цивільного стану Начальник Запорізького міського відділу реєстрації актів цивільного стану   Заступник начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальник відділу реєстрації актів цивільного стану
Спеціалісти Запорізького міського відділу реєстрації актів цивільного стану Начальник Запорізького міського відділу реєстрації актів цивільного стану Заступник начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальник відділу реєстрації актів цивільного стану
Начальник Токмацького міського відділу реєстрації актів цивільного стану Заступник начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальник відділу реєстрації актів цивільного стану Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Спеціалісти Токмацького міського відділу реєстрації актів цивільного стану  Начальник Токмацького міського відділу реєстрації актів цивільного стану Заступник начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальник відділу реєстрації актів цивільного стану
Заступник начальника міського, міськрайонного, районного управління юстиції — начальник відділу реєстрації актів цивільного стану Заступник начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області — начальник відділу реєстрації актів цивільного стану Начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області
Заступник начальника відділу реєстрації актів цивільного стану міського, міськрайонного, районного управління юстиції Заступник начальника міського, міськрайонного, районного управління юстиції — начальник відділу реєстрації актів цивільного стану Начальник міського, міськрайонного, районного управління юстиції
Спеціалісти відділу реєстрації актів цивільного стану міського, міськрайонного, районного управління юстиції Заступник начальника міського, міськрайонного, районного управління юстиції – начальник відділу реєстрації актів цивільного стану Начальник міського, міськрайонного, районного управління юстиції
Спеціалісти міського, міськрайонного, районного управління юстиції Начальник міського, міськрайонного, районного управління юстиції Начальник міського, міськрайонного, районного управління юстиції

Начальник відділу кадрової роботи та державної служби
П. І. Наливайко