Наказ (2009, Мін'юст) Щодо типових кваліфікаційних характеристик посад

Наказ про затвердження | Типові кваліфікаційні характеристики | Схема затвердження | Зразок посадової інструкції

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Україна, 01001, м.Київ
вул. Городецького, 13
Тел./факс: (38-044) 278-37-23
11.06.2009 № 28-32/297
На № _______________

 
 
 
 
Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі

Щодо типових кваліфікаційних характеристик посад

 

Міністерство юстиції надсилає для відома та виконання:

 • наказ Міністерства юстиції від 09 червня 2009 року № 484/7 "Про затвердження типових кваліфікаційних характеристик посад державних виконавців";
 • схему затвердження посадових інструкцій державних виконавців відділів державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції;
 • зразок посадової інструкції головного державного виконавця районного управління юстиції.

Зазначені матеріали пропоную довести до відома начальників та заступників начальників управлінь - начальників відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

З метою виконання згаданого наказу пропоную організувати перегляд посадових інструкцій державних виконавців відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

Додаток: на 11 арк. 

Заступник Міністра
В.І.Цоклан


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

09.06.2009 м. Київ № 484/7

Про затвердження типових кваліфікаційних характеристик посад державних виконавців

З метою забезпечення єдиних критеріїв відбору на посади державних виконавців відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції та відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про державну виконавчу службу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типові кваліфікаційні характеристики посад державних виконавців відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, що додаються.

2. Департаменту кадрової роботи та державної служби (Бірченко В.Г.) довести зазначений наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі.

3. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі:

3.1. Довести зазначений наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

3.2. Організувати перегляд посадових інструкцій та ознайомлення з ними державних виконавців відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

3.3. Забезпечити дотримання затверджених цим наказом вимог під час добору кандидатів на посади державних виконавців відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

Міністр
Микола Оніщук 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
09.06.2009 № 484/7

ТИПОВІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

посад державних виконавців відділів державної виконавчої  служби районних, районних у містах, міських (міст обласного  значення), міськрайонних управлінь юстиції

1. ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

Завдання, обов'язки та повноваження. Заступник начальника відділу діє в межах повноважень визначених законодавством. Організовує роботу відділу у межах делегованих начальником відділу повноважень, виконує обов'язки в разі його відсутності. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики з питань діяльності органів державної виконавчої служби. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів відділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань діяльності органів державної виконавчої служби. Вносить пропозиції, розробляє комплекс заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань віднесених до повноважень відділу. Готує проекти рішень за напрямами діяльності відділу. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу доручень та звернень від органів державної влади та місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує проекти відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи, завдань та функцій відділу.
Мас право. За дорученням представляти відділ у органах державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються його повноважень. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування та одержувати в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян інформацію, необхідну для виконання своїх завдань та функцій. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що стосуються його повноважень. Має інші права, що визначені законодавством з питань проходження державної служби та організації роботи органів державної виконавчої служби.

Повинен знати. Конституцію України; кодекси України, закони України "Про державну службу", "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження", "Про боротьбу з корупцією" та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста (головного державного виконавця або старшого державного виконавця) чи в інших сферах не менше 3 років.

 

2. ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ

Завдання, обов'язки та повноваження. Головний державний виконавець діє в межах повноважень визначених законодавством. Державний виконавець зобов'язаний вживати необхідних заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямку діяльності. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань діяльності органів державної виконавчої служби. Вносить пропозиції, розробляє комплекс заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань віднесених до повноважень відділу, У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень, вносить пропозицій керівництву на виконання доручень органів державної влади та місцевого самоврядування. Розглядає звернення громадян, надає роз'яснення та рекомендації з питань, що належать до компетенції відділу.
Має право. Представляти інтереси відділу в інших органах з питань, що належать до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян інформацію, необхідну для виконання своїх завдань та функцій. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого відділу. Має інші права, що визначені законодавством з питань проходження державної служби та організації роботи органів державної виконавчої служби.

Повинен знати. Конституцію України; кодекси України, закони України "Про державну службу", "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження", "Про боротьбу з корупцією" та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста (старшого державного виконавця або державного виконавця) не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

 

3. СТАРШИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ

Завдання, обов'язки та повноваження. Старший державний виконавець діє в межах своїх повноважень визначених законодавством. Державний виконавець зобов'язаний вживати заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань в закріпленому за ним напрямі роботи. Контролює, аналізує та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики з питань діяльності органів державної виконавчої служби та забезпеченні їх виконання у межах своїх повноважень. Бере участь у підготовці проектів, організаційно-методичних документів та інформації про результати цієї роботи. Готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відділу.

Має право. Представляти інтереси відділу в інших органах з питань, що належать до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян інформацію, необхідну для виконання своїх завдань та функцій, Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого відділу. Має інші права, що визначені законодавством з питаньпроходження державної служби та організації роботи органів державної виконавчої служби.

Повинен знати. Конституцію України; кодекси України, закони України "Про державну службу", "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження", "Про боротьбу з корупцією" та інші закони України, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або II категорій (державного виконавця) не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років.

 

4. ДЕРЖАВНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ

Завдання, обов'язки та повноваження. Державний виконавець діє в межах своїх повноважень визначених діючим законодавством. Державний виконавець зобов'язаний вживати заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань в закріпленому за ним напрямі роботи, Контролює та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з певних питань, що належать до компетенції відділу. Бере участь у розробленні проектів організаційно-методичних документів. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою відділу, а також проекти відповідей на доручення та звернення, що надійшли на розгляд до нього.

Має право. Представляти інтереси відділу в інших органах з питань, що належать до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян інформацію, необхідну для виконання своїх завдань та функцій. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи свого відділу. Має інші права, що визначені законодавством з питань проходження державної служби та організації роботи органів державної виконавчої служби.

Повинен знати. Конституцію України; кодекси України, закони України "Про державну службу", "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження", "Про боротьбу з корупцією" та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.  

Директор Департаменту кадрової роботи та державної служби В.Г.Бірченко
Директор Департаменту державної
виконавчої служби
Г.В.Стаднік

 


ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту кадрової роботи та державної служби

__________ В.Г.Бірченко

09 червня 2009 року

 

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту державної виконавчої служби

__________ Г.В.Стаднік

09 червня 2009 року

Схема затвердження
посадових інструкцій державних службовців відділів державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції

№ з/п Категорія державних службовців Підписує посадову інструкцію Затверджує посадову інструкцію
Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, у мм. Києві та Севастополі (далі- головні управління юстиції)
1 Заступник начальника відділу державної виконавчої служби головного управління юстиції Заступник начальника головного управління юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби Начальник головного управління юстиції
2 Спеціалісти відділу державної виконавчої служби головного управління юстиції Заступник начальника головного управління юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби Начальник головного управління юстиції
3 Начальник підрозділу примусового виконання рішень головного управління юстиції, його заступник Заступник начальника головного управління юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби Начальник головного управління юстиції
4 Головні державні виконавці, старші державні виконавці та державні виконавці підрозділу примусового виконання рішень головного управління юстиції Заступник начальника головного управління юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби або начальник підрозділу примусового виконання рішень головного управління юстиції Начальник головного управління юстиції
Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) міськрайонні управління юстиції (далі - управління юстиції)
1 Заступник начальника відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції Заступник начальника районного управління юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби Начальник управління юстиції
2 Головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці та спеціалісти відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції Заступник начальника районного управління юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби, начальник відділу державної виконавчої служби Начальник управління юстиції

 


ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник __________ районного управління юстиції
__________ (ініціали, прізвище)
(підпис)

__________ 20_ р.
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного державного виконавця відділу державної виконявчоі служби __________ районного управління юстиції

1. Загальні положення

1.1. Головний державний виконавець відділу державної виконавчої служби _________________________ управління юстиції (далі - головний державний виконавець) призначається на посаду і звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у ______________ області за поданням заступника начальника ________________ районного управління юстиції - начальника відділу державної виконавчої служби відповідно до чинного законодавства.

1.2. Головний державний виконавець безпосередньо підпорядковується заступнику начальника ____________________ районного управління юстиції - начальнику відділу державної виконавчої служби (далі - відділ).

1.3. У своїй роботі головний державний виконавець керується Конституцією України, кодексами України, законами України "Про державну службу", "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження", "Про боротьбу з корупцією" та іншими законами, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції та головного управління юстиції, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби, а також Положенням про районний, районний у місті, міський (міст обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби.

1.4. На посаду головного державного виконавця призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста (старшого державного виконавця або державного виконавця) не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

1.5. Головний державний виконавець повинен володіти державною мовою; знати правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
1.6. За дорученням заступника начальника районного управління юстиції - начальника відділу державної виконавчої служби на період відсутності головного державного виконавця (старшого державного виконавця або державного виконавця) (відпустка, хвороба тощо) виконує його посадові обов'язки.

 

2. Завдання та обов'язки

2.1. Головний державний виконавець дотримуватися етики поведінки державного зобов'язаний сумлінно виконувати службові обов'язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України.

2.2. Головний державний виконавець відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює примусове виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), виконання яких відповідно до законів України покладено на державну виконавчу службу;
 • (зазначаються інші повноваження відповідно до Закону України "Про державну виконавчу службу " та згідно з внутрішнім розподілом у відділі)
 • розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення та рекомендації з питань, що належать до компетенції відділу;
 • безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з Положенням про відділ та планом роботи відділу, а також іншу роботу за дорученням начальника відділу.

 

3. Права

3.1 Головний державний виконавець має право:

 • на здорові, безпечні та належні умови праці;
 • одержувати в установленому порядку від державних органів, підприємств, установ і організацій, посадових осіб дані, інші документи та матеріали, необхідні для виконання своїх завдань та функцій;
 • вносити пропозиції з питань удосконалення роботи, завдань та функцій відділу;
 • брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;
 • користуватися іншими правами, передбаченими законодавством.

3.2. Головний державний виконавець має право на заохочення та просування по службі на підставах і в порядку, передбачених Законом України "Про державну службу".

 

4. Відповідальність

4.1. Головний державний виконавець несе відповідальність за: невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, порушення норм етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Заступник начальника __________
районного управління юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби
  (ініціали, прізвище)
  (підпис)  

"____"________________200_ р.

З інструкцією ознакомлений(а)