Розпорядження (2011, УДВС ГУЮ у Запорізькій області) Про розподіл напрямків роботи та функціональних обов’язків від 21.08.2011 № 25

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 вересня 2011 року № 25
м. Запоріжжя

Про розподіл напрямків роботи та функціональних обов’язків між
працівниками управління державної виконавчої служби Головного управління
юстиції у Запорізькій області

З метою вдосконалення системи управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області (далі – Управління), забезпечення сталого функціонування роботи та виконання покладених завдань,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Розподілити напрямки роботи та функціональні повноваження між працівниками Управління наступним чином:

1.1. Начальник управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області – П’ятницький А.В:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління та підпорядкованими органами державної виконавчої служби, організовує роботу цих органів;

2) вносить на розгляд Голови Державної виконавчої служби України пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;

3) забезпечує виконання Управлінням та підпорядкованими органами державної виконавчої служби Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Мін'юсту та доручень Міністра юстиції України, наказів та доручень Державної виконавчої служби України ( далі – ДВС України);

4) розподіляє обов'язки між працівниками Управління та контролює їх діяльність;

5) планує роботу Управління та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів, а також розробляє та затверджує типові плани роботи для підпорядкованих органів державної виконавчої служби;

6) в установленому порядку координує роботу Управління з іншими підрозділами Головного управління юстиції у Запорізькій області (далі – Головне управління), районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними управліннями юстиції, правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами і установами;

7) вносить Голові ДВС України подання, погоджене з начальником Головного управління, про призначення на посади та звільнення з посад заступника начальника Управління, начальника відділу примусового виконання рішень, начальників підпорядкованих органів державної виконавчої служби;

8) організовує добір кадрів Управління та підпорядкованих органів державної виконавчої служби;

9) вносить подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників Управління, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) погоджує подання керівників підпорядкованих органів державної виконавчої служби щодо призначення на посади та звільнення з посад їх заступників та працівників підпорядкованих органів державної виконавчої служби, щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) вносить Голові ДВС України подання щодо встановлення надбавок до посадових окладів заступникам начальника Управління, начальнику відділу примусового виконання рішень, начальникам підпорядкованих органів державної виконавчої служби та позбавлення їх права на надбавки;

12) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання працівниками відповідного Головного управління, Управління і підпорядкованих органів державної виконавчої служби доручення;

13) вносить подання начальнику Головного управління щодо преміювання працівників Управління та підпорядкованих органів державної виконавчої служби;

14) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства;

15) бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться Головним управлінням, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності органів державної виконавчої служби;

16) здійснює прийом громадян та розглядає їх звернення з питань, що належать до компетенції Управління;

17) у роботі з письмовими й усними зверненнями громадян та юридичних осіб забезпечує кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний їх розгляд з метою оперативного розв'язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників та запобігання надалі порушенням у діях державних виконавців, повною мірою реалізуючи при цьому визначені законодавством повноваження;

18) організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Управління відповідно до установленого порядку та вимог законодавства з діловодства;

19) здійснює перевірки законності виконавчих проваджень у відповідності до вимог закону;

20) проводить наради з питань, що належать до компетенції Управління;

21) забезпечує дотримання працівниками Управління виконавської та трудової дисципліни;

22) ініціює розгляд питань, які належать до компетенції Управління, на засіданнях колегії Головного управління.

23) готує відповідні матеріали з питань діяльності органів державної виконавчої служби для розгляду на колегії Головного управління;

24) вивчає та узагальнює потребу відділів державної виконавчої служби у матеріально технічних ресурсах;

25) вносить на розгляд начальника Головного управління пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення відділів державної виконавчої служби державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділу примусового виконання рішень Управління;

26) здійснює координацію діяльності Учбово-методичного центру органів державної виконавчої служби Запорізької області;

27) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

1.2. Заступник начальника управління державної виконавчої служби - начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Головного управління юстиції у Запорізькій області – Храмова Н.Б.

1) здійснює взаємодію з відділом організації та контроль за виконанням рішень та сектором аналітики і статистики Управління, координує їх діяльність;

2) вивчає та узагальнює практику застосування законодавства з питань виконання рішень та діяльності відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції,

3) розробляє методичні рекомендації для відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділу примусового виконання рішень;

4) здійснює організаційні заходи щодо підготовки до участі працівників Управління у складі комплексних перевірок, що проводяться Головним управлінням;

5) організовує проведення перевірок відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділу примусового виконання рішень;

6) організовує та забезпечує роботу Методологічної Ради;

7) готує відповідні матеріали з питань діяльності органів державної виконавчої служби для розгляду на колегії Головного управління юстиції;

8) перевіряє на відповідність чинному законодавству проекти організаційно - розпорядчих документів та доручень Управління, що доводяться до відома відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, та надає висновок щодо доцільності запровадження заходів, що містяться в зазначених документах;

9) перевіряє інформацію, що надається працівниками відділу організації та контролю за виконанням рішень управління, на доручення ДВС України;

10) здійснює перевірки законності виконавчих проваджень у відповідності до вимог закону;

11) здійснює прийом громадян та розглядає їх звернення з питань, що належать до компетенції Управління;

12) здійснює інші повноваження за дорученням начальника Управління.

1.3. Заступник начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області – Панчук І.Л.

1) забезпечує належну організацію та контроль за розглядом та проведенням перевірки за зверненнями громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції органів державної виконавчої служби:
- здійснює розгляд та проводить перевірку за зверненнями громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції органів державної виконавчої служби;
- здійснює безпосередній контроль за своєчасністю та повнотою проведення перевірки за зверненнями громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції органів державної виконавчої служби, працівниками відділу організації та контролю за виконанням рішень;
- розглядає підстави заявлення відводу, самовідводу начальника органу державної виконавчої служби або всіх державних виконавців органу державної виконавчої служби. Готує відповідній проект постанови про задоволення чи відмову відводу, самовідводу начальника органу державної виконавчої служби або всіх державних виконавців органу державної виконавчої служби;
- готує, за поданням територіальних відділів ДВС, проекти постанов про передачу виконавчих проваджень відповідно до Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 17 травня 2004 року N 38/5.
- проводить попередню перевірку матеріалів виконавчих проваджень, що витребуються до управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області у порядку статей 84-86 Закону України «Про виконавче провадження», готує проекти відповідних постанов;
- здійснює безпосередній контроль за своєчасністю та повнотою проведення працівниками відділу перевірки матеріалів виконавчих проваджень, що витребуються до управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області у порядку статей 84-86 Закону України «Про виконавче провадження»;
- приймає участь у проведенні особистого прийому громадян, в тому числі виїзного, керівництвом управління;
- вносить керівництву Управління пропозиції щодо удосконалення роботи з питань компетенції відділу, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що відносять до компетенції відділу;
- здійснює аналіз стану розгляду та перевірки за зверненнями громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад, за результатами якого розробляє проекти відповідних рішень, які вносить на розгляд керівництва Управління;

2) організує співпрацю з відділом кадрової роботи та державної служби Головного управління;

3) перевіряє матеріали та готує подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців територіальних відділів ДВС, аналізує подання начальників відділів ДВС з питань застосування до державних виконавців заходів дисциплінарної відповідальності та позбавлення матеріального заохочення;

4) організовує співпрацю з Представником Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Запорізькій області та Сектором представництва інтересів Держави в судах Головного управління юстиції у Запорізькій області;

5) організовує співпрацю з сектором аналітики і статистики Управління в частині збору та аналізу інформації по виконанню доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління (за переліком, визначеним начальником Управління);

6) приймає участь у проведенні перевірок відділів державної виконавчої служби державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділу примусового виконання рішень;

7) здійснює методичну та практичну допомогу територіальним органам ДВС з питань, що належать до компетенції відділу;

8) здійснює інші повноваження за дорученням керівництва Управління.

1.4. Головний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області – Вівчарь Ю.А.

1) здійснює ведення загального діловодства Управління :
- здійснює контроль за дотриманням строків, встановлених для виконання доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління, строків проведення перевірки за зверненнями громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції органів державної виконавчої служби;
- організовує та забезпечує роботу робочої групи Головного управління по роботі з повторними зверненнями громадян та юридичних осіб з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);
- організовує ведення реєстрації звернень громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад з питань, що надходять до управління, здійснює аналітичну обробку статистичних даних стану розгляду реєстрації звернень громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад з питань, що надходять до управління;
- вивчає і узагальнює роботу з діловодства, вживає заходів до усунення причин порушення при здійсненні цієї роботи;
- організовує проведення семінарських занять, нарад за участю територіальних відділів ДВС; приймає участь у семінарських заняттях, нарадах; готує плани та протоколи відповідних семінарських занять, оперативних нарад Управління;
- готує відповідні матеріали з питань діяльності органів державної виконавчої служби для розгляду на колегії Головного управління;
- готує проект планів роботи Управління, типові плани робіт територіальних відділів державної виконавчої служби Запорізької області, та забезпечує контроль за виконанням передбачених в них запланованих заходів;
- формує номенклатуру справ управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції;
- розробляє типові номенклатури справ територіальних відділів державної виконавчої служби Запорізької області;
- здійснює оформлення та передачу номенклатурних справ до архіву Головного управління юстиції;
- приймає участь в комплексних, тематичних, цільових перевірках територіальних органів державної виконавчої служби в частині перевірки стану організації діловодства;
- здійснює контроль за усуненням недоліків та порушень, виявлених у ході проведення перевірок підпорядкованих органів державної виконавчої служби;
- здійснює документальне обслуговування роботи Управління, в тому числі в забезпеченні оперативного направлення документів, що створюються в процесі діяльності Управління, до підпорядкованих органів державної виконавчої служби;
- організовує контроль за своєчасним виконанням документів працівниками управління, їх підготовкою та оформленням, вживає заходів щодо скорочення строків проходження документів, узагальнює та аналізує дані про хід та результати цієї роботи;
- забезпечує дотримання єдиного порядку обліку, схоронності та використання документів, що створюються під час діяльності Управління, та удосконалення форм та методів роботи з документами в Управлінні з урахуванням сучасного обладнання та автоматизації діловодних процесів;
- організовує процес особистого прийому громадян, в тому числі виїзного, керівництвом Управління;
- відповідає за облік запитів про надання публічної інформації та надання відповідає на такі запити; вживає заходів щодо дотримання працівниками Управління та підпорядкованих органів державної виконавчої служби вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- забезпечує підтримання контрольного стану документів, що створюються в діяльності Управління;
- здійснює систематизацію офіційних видань з питань законодавства в Управлінні;

2) здійснює систематизацію і аналіз підготовки та проведення стажування, підвищення кваліфікації державних службовців територіальних відділів державної виконавчої служби;

3) організовує збір, перевірку, узагальнення та аналіз інформації по виконанню доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління (за переліком, визначеним начальником Управління);

4) організовує взаємодію з ЗФ ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України;
- контролює роботу відділу примусового виконання рішень Управління та відділів державної виконавчої служби, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції з підключення та використання мережі Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;
- здійснює аналіз, узагальнення та облік проблемних питань з використання ЄДРВП, надає відповідні аналітичні матеріали, пропозиції щодо їх усунення керівництву Управління та ЗФ ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, в тому числі щодо удосконалення програмного забезпечення;
- надає працівникам Управління інформацію з ЄДРВП у разі необхідності підготовки відповідної інформації, що відноситься до компетенції Управління;
- координує роботу з питань отримання та анулювання паролів та ключів працівниками органів державної виконавчої служби Запорізької області;
- координує з ЗФ ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України процес навчання користувачів ЄДРВП;

5) здійснює інформаційне забезпечення діяльності Управління, узагальнення матеріалів про основні напрями діяльності ДВС та їх оперативну підготовку для висвітлення в ЗМІ;

6) здійснює заходи щодо висвітлення інформації про діяльність Управління та відділів державної виконавчої служби, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції у мережі Інтернет, зокрема шляхом наповнення та супроводження офіційного веб -сайту Управління, планування роботи в цьому напрямку;

7) здійснює організацію прес – конференцій, брифінгів, тематичних семінарів та забезпечення висвітлення офіційної точки зору керівництва ДВС України та Управління;

8) організовує та здійснює освітньо – роз’яснювальну роботу, в тому числі в ЗМІ, з питань, що стосуються виконання завдань державної виконавчої служби;

9) організовує попередню підготовку матеріалів для виступів представників органів ДВС у ЗМІ або на заходах, що висвітлюються ЗМІ;

10) аналізує матеріали висвітлення в ЗМІ фактів, пов’язаних з виконанням виконавчих проваджень, викликають суспільний резонанс;

11) встановлює та підтримує робочі контакти з редакціями газет, журналів, теле- та радіокомпаній, в межах своєї компетенції надає їх офіційним представникам необхідну інформацію;

12) забезпечує виготовлення, в межах можливостей, фото-, аудіо-,відеопродукції для використання в інформаційній діяльності органів ДВС;

13) організовує координацію функцій з питань висвітлення діяльності ДВС у ЗМІ;

14) організовує підготовку щотижневих оглядів електронних та друкованих ЗМІ, здійснює підготовку архівної добірки інформаційних матеріалів (публікацій, фото-, аудіо-, відеоматеріалів) з питань діяльності ДВС;

15) організовує проведення «гарячих» телефонних ліній та підготовку за результатами їх роботи відповідних інформаційних матеріалів;

16) взаємодіє з прес-службами інших державних органів влади та місцевого самоврядування;

17) здійснює заходи щодо формування позитивного іміджу органів ДВС Запорізької області;

18) здійснює інші повноваження за дорученням керівництва Управління.

1.5. Головний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області– Купрікова І.М.

1) здійснює розгляд та проводить перевірку за зверненнями громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції органів державної виконавчої служби;

2) організовує роботу з питання вивчення актів прокурорського реагування на порушення державних виконавців:
- здійснює облік та аналіз матеріалів по перевіркам органами прокуратури Управління;
- здійснює облік та аналіз матеріалів по перевіркам органами прокуратури територіальних відділів ДВС;
- здійснює облік та аналіз матеріалів по виконанню постанов про порушення дисциплінарного провадження та заходів реагування (процесуальних, дисциплінарних);
- здійснює розгляд та перевірку матеріалів прокурорського реагування;
- готує подання про притягнення державних виконавців до дисциплінарної відповідальності;

3) організовує роботу з підготовки, направлення та розгляду подань державних виконавців:
- здійснює контроль за порядком оформлення подань державних виконавців згідно вимог чинного законодавства;
- здійснює контроль за дотриманням строків розгляду подань державних виконавців;
- здійснює контроль за наслідками розгляду подань державних виконавців (порядок оскарження у випадку безпідставної відмови);
- готує рекомендації, інструктивні та методичні матеріали по організації роботи з розгляду подань державних виконавців;
- проводить перевірку територіальних відділів ДВС з питань стану додержання державними виконавцями вимог чинного законодавства при підготовці, оформленні та здійсненні контролю за станом розгляду подань, які направляються на виконання до відповідних органів;

4) організовує роботу за здійсненням контролю по виконанню виконавчих документів, винесених за позовами прокурорів:
- організовує проведення взаємозвірок з органами прокуратури (строки проведення, повнота надання інформації);
- здійснює контроль за порядком організації роботи по виконанню виконавчих документів за позовами прокуратури в територіальному відділі ДВС (належний розподіл обов’язків по виконання виконавчих проваджень вказаної категорії);
- узагальнює інформацію по здійсненню представництва органів прокуратури по виконанню виконавчих проваджень за їх позовами;
- здійснює організацію процесу залучення робітників органів прокуратури для проведення виконавчих дій при виконанні виконавчих документів, винесених за позовами прокуратури;
- здійснює уніфікацію строків надання інформації;
- готує рекомендації, інструктивні та методичні матеріали по виконанню виконавчих документів, винесених за позовами прокурорів;
- проводить перевірку територіальних відділів ДВС з питань виконання виконавчих документів, винесених за позовами прокурорів;
- щоквартально узагальнює акти звірення виконавчих документів щодо стану виконання рішень суду за позовами прокурорів;
- щоквартально аналізує акти перевірок начальниками територіальних відділів ДВС Запорізької області виконавчих проваджень за позовами прокурорів;

5) здійснює організацію та контроль за взаємодією з правоохоронними та іншими органами, що залучаються при проведенні виконавчих дій:
- аналізує інформацію щодо здійснення взаємодії з органами внутрішніх справ (згідно спільного наказу Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ від 25.06.2002 № 607/56/5 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)»):
а) розгляд подань державних виконавців;
б) розгляд постанов до проведення виконавчих дій (постанов про привід боржника та ін.;
в) правильність оформлення постанов про залучення працівників органів внутрішніх справ до участі у проведенні виконавчих дій (наявність та обґрунтованість відмови;

6) здійснює організацію взаємодії з органами ДПА (згідно спільного наказу Міністерства юстиції України та Державної податкової адміністрації України від 03.07.2002 № 60/5/304 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної податкової служби»):
а) розгляд подань державних виконавців;
б) правильність оформлення постанов про залучення працівників податкової міліції до участі у проведенні виконавчих дій (наявність та обґрунтованість відмови);

7) здійснює перевірку дотримання ведення журналу перевірок, ревізій відділів ДВС;

8) здійснює перевірку дотримання повноважень на отримання інформації по виконавчим провадженням правоохоронними органами;

9) здійснює облік та щоквартальний аналіз перевірок проведених правоохоронними органами;

10) здійснює аналітичне дослідження порядку проведення та підстав перевірки, наслідків реагування.

11) здійснює контроль за виконанням рішень судів про конфіскацію майна, застосовану згідно вироків суду:
- проводить перевірку територіальних відділів ДВС з питань виконання рішень судів вказаної категорії;
- здійснює контроль за виконанням виконавчих документів про конфіскацію майна по кримінальних справах;

12) готує відповідні матеріали з питань діяльності органів державної виконавчої служби для розгляду на колегії Головного управління.

13) представляє Управління при проведенні Головним управлінням службових розслідувань;

14) організовує здійснення заходів, спрямованих запобіганню корупційним і злочинним проявам:
- перевіряє документи про притягнення до відповідальності за вчинення корупційних діянь;
- веде базу даних щодо випадів вчинення корупційних діянь;
- здійснює контроль за виконанням заходів, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам;
- узагальнює та аналізує судову практику з питань притягнення до відповідальності за вчинення корупційних діянь;

15) готує інформацію щодо порушених кримінальних справ відносно працівників органів ДВС, інформації відносно працівників органів ДВС щодо яких застосовано стягнення протягом місяця, інформації щодо позбавлення премій, встановлених надбавок до посадових окладів відносно працівників органів ДВС протягом місяця.

16) є членом конкурсної комісії Головного управління;

17) здійснює інші повноваження за дорученням керівництва Управління.

1.6. Головний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області – Дружкіна Л.О.

1) здійснює розгляд та проводить перевірку за зверненнями громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції органів державної виконавчої служби;

2) розглядає та проводить перевірку за зверненнями громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад, що знаходяться на «особистому контролі» ДВС України;

3) проводить попередню перевірку матеріалів виконавчих проваджень, що витребуються до ДВС України та Управління у порядку статей 84-86 Закону України «Про виконавче провадження», готує проекти відповідних постанов;

4) розглядає підстави заявлення відводу, самовідводу начальника органу державної виконавчої служби або всіх державних виконавців органу державної виконавчої служби. Готує відповідній проект постанови про задоволення чи відмову відводу, самовідводу начальника органу державної виконавчої служби або всіх державних виконавців органу державної виконавчої служби;

5) готує, за поданням відділу примусового виконання рішень, територіальних органів державної виконавчої служби. проекти постанов про передачу виконавчих проваджень відповідно до Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 17 травня 2004 року N 38/5;

6) перевіряє матеріали та готує подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців територіальних відділів ДВС, аналізує подання начальників відділів ДВС з питань застосування до державних виконавців заходів дисциплінарної відповідальності та позбавлення матеріального заохочення;

7) приймає участь у проведенні перевірок відділів державної виконавчої служби державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділу примусового виконання рішень;

8) здійснює методичну та практичну допомогу територіальним органам ДВС з питань, о належать до компетенції відділу;

9) здійснює інші повноваження за дорученням керівництва Управління.

1.7. Головний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області – Захаренко О.О.:

1) здійснює перевірку відповідності чинному законодавству пакетів документів щодо реалізації арештованого державними виконавцями майна;

2) веде облік та узагальнення даних щодо передачі арештованого державними виконавцями майна на реалізацію;

3) взаємодіє з іншими органами державної влади щодо проблемних питань, які виникають в процесі передачі на реалізацію арештованого державними виконавцями майна;

4) здійснює взаємодію зі спеціалізованими торгівельними організаціями, що мають право на реалізацію арештованого державними виконавцями майна;

5) організовує роботу конкурсної комісії управління державної виконавчої служби Головного управління стосовно передачі на реалізацію арештованого державними виконавцями майна;

6) здійснює методичну та практичну допомогу територіальним органам державної виконавчої служби з питань реалізації арештованого державними виконавцями майна;

7) здійснює розгляд та проводить перевірку за зверненнями громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад з питань реалізації арештованого державними виконавцями майна;

8) аналізує стан підготовки документів щодо передачі арештованого державними виконавцями майна на реалізацію та розробляє проекти рішень з цього приводу;

9) приймає участь у проведенні перевірок відділів державної виконавчої служби державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділу примусового виконання рішень;

10) перевіряє матеріали та готує подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців територіальних відділів ДВС, аналізує подання начальників відділів ДВС з питань застосування до державних виконавців заходів дисциплінарної відповідальності та позбавлення матеріального заохочення;

11) здійснює інші повноваження за дорученням керівництва Управління.

1.8. Провідний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області – Овдієнко О.Ф.:

1) здійснює розгляд та проводить перевірку за зверненнями громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції органів державної виконавчої служби;

2) розглядає та проводить перевірку за зверненнями громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад, що знаходяться на «особистому контролі» ДВС України;

3) проводить попередню перевірку матеріалів виконавчих проваджень, що витребуються до ДВС України та Управління у порядку статей 84-86 Закону України «Про виконавче провадження», готує проекти відповідних постанов;

4) розглядає підстави заявлення відводу, самовідводу начальника органу державної виконавчої служби або всіх державних виконавців органу державної виконавчої служби. Готує відповідній проект постанови про задоволення чи відмову відводу, самовідводу начальника органу державної виконавчої служби або всіх державних виконавців органу державної виконавчої служби;

5) готує, за поданням відділу примусового виконання рішень, територіальних органів державної виконавчої служби. проекти постанов про передачу виконавчих проваджень відповідно до Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 17 травня 2004 року N 38/5;

6) перевіряє матеріали та готує подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців територіальних відділів ДВС, аналізує подання начальників відділів ДВС з питань застосування до державних виконавців заходів дисциплінарної відповідальності та позбавлення матеріального заохочення;

7) приймає участь у проведенні перевірок відділів державної виконавчої служби державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділу примусового виконання рішень;

8) здійснює методичну та практичну допомогу територіальним органам ДВС з питань, о належать до компетенції відділу;

9) здійснює інші повноваження за дорученням керівництва Управління.

1.9. Провідний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області – Алєксєєнко І.М.:

1) здійснює розгляд та проводить перевірку за зверненнями громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції органів державної виконавчої служби;

2) розглядає та проводить перевірку за зверненнями громадян і юридичних осіб, народних депутатів України та депутатів місцевих рад, що знаходяться на «особистому контролі» ДВС України;

3) проводить попередню перевірку матеріалів виконавчих проваджень, що витребуються до ДВС України та Управління у порядку статей 84-86 Закону України «Про виконавче провадження», готує проекти відповідних постанов;

4) розглядає підстави заявлення відводу, самовідводу начальника органу державної виконавчої служби або всіх державних виконавців органу державної виконавчої служби. Готує відповідній проект постанови про задоволення чи відмову відводу, самовідводу начальника органу державної виконавчої служби або всіх державних виконавців органу державної виконавчої служби;

5) готує, за поданням відділу примусового виконання рішень, територіальних органів державної виконавчої служби. проекти постанов про передачу виконавчих проваджень відповідно до Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 17 травня 2004 року N 38/5;

6) перевіряє матеріали та готує подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців територіальних відділів ДВС, аналізує подання начальників відділів ДВС з питань застосування до державних виконавців заходів дисциплінарної відповідальності та позбавлення матеріального заохочення;

7) приймає участь у проведенні перевірок відділів державної виконавчої служби державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділу примусового виконання рішень;

8) здійснює методичну та практичну допомогу територіальним органам ДВС з питань, о належать до компетенції відділу;

9) проводить перевірку документів щодо виплати винагороди державним виконавцям та готує проекти відповідних документів щодо її виплати у разі погодження начальником Управління;

10) здійснює інші повноваження за дорученням керівництва Управління.

1.10. Головний спеціаліст сектору аналітики і статистики управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області – Фесун О.М.:

1) організовує та контролює ведення статистичної звітності Управління та підпорядкованих територіальних органів ДВС;

2) організовує збір, перевірку, узагальнення та складання Форми звітності № 1 «Звіт про роботу органів державної виконавчої служби»;

3) здійснює збір, перевірку, узагальнення та складання оперативної інформації щодо показників роботи органів державної виконавчої служби;

4) розробляє та надає обґрунтування планових показників залишку виконавчих проваджень, завершення та фактичного виконання виконавчих проваджень, стягнення коштів виконавчого збору та витрат на організацію та проведення виконавчих дій територіальними органами державної виконавчої служби на звітний період;

5) організовує контроль за збором, узагальненням та аналізом інформації по виконанню доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Управління ДВС (за переліком визначеним, начальником Управління), в тому числі разових;

6) готує аналітичні матеріали щодо діяльності підпорядкованих територіальних органів ДВС на наради з начальниками територіальних органів ДВС, визначає найгірші показники діяльності відділів державної виконавчої служби державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділу примусового виконання рішень за звітний період, готує аналітичні довідки з цього приводу та проекти документів щодо вжиття заходів поліпшення показників по відповідних напрямках;

7) здійснює спільно з особою, відповідальною за використання ЄДРВП, аналіз даних узагальненої інформації у порівнянні з даними ЄДРВП, виявляє причини та вживає заходів щодо усунення розбіжностей, які були виявлені;

8) на підставі узагальнених даних здійснює аналітичну роботу за напрямками діяльності органів державної виконавчої служби та готує пропозиції щодо вдосконалення форм статистичного обліку органів ДВС з урахуванням можливостей сучасного обладнання та автоматизації процесу;

9) взаємодіє та співпрацює з іншими структурними підрозділами Управління та Головного управління юстиції щодо здійснення аналітичної роботи, ведення та узагальнення статистичної звітності;

10) бере участь у розробці комплексних заходів, аналітичних матеріалів, програм, пропозицій та плану роботи Управління;

11) готує та надає аналітичні матеріали для проведення перевірок відділів державної виконавчої служби державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділу примусового виконання рішень, приймає участь у їх проведенні;

12) перевіряє матеріали та готує подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців територіальних відділів ДВС, аналізує подання начальників відділів ДВС з питань застосування до державних виконавців заходів дисциплінарної відповідальності та позбавлення матеріального заохочення;

13) здійснює методичну та практичну допомогу територіальним органам ДВС з питань, що належать до компетенції сектору;

14) готує аналітичні матеріали з різних напрямків діяльності органів ДВС для розгляду на колегії Головного управління;

15) здійснює збір, узагальнення та аналіз інформації по виконанню разових доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Управління;

16) здійснює інші повноваження за дорученням керівництва Управління.

1.11. Провідний спеціаліст сектору аналітики і статистики управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області – Абрамова Н.В.

1) організовує збір, перевірку, узагальнення та аналіз інформації по виконанню доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління (за переліком визначеним, начальником Управління);

2) здійснює наповнення та ведення електронної бази щодо стану реалізації арештованого державними виконавцями майна;

3) здійснює узагальнення та аналіз стану реалізації майна арештованого державними виконавцями, контролює строки реалізації майна та роботу спеціалізованих організацій;

4) готує відповідні документи та забезпечує організаційну роботу конкурсної комісії стосовно передачі на реалізацію арештованого державними виконавцями;

5) здійснює взаємодію із спеціалізованими організаціями, що здійснюють реалізацію майна арештованого державними виконавцями;

6) організовує передачу на реалізацію арештованого державними виконавцями майна відповідно до вимог п. 5.12.6 Інструкції про проведення виконавчих дій.

7) здійснює збір, узагальнення та аналіз інформації по виконанню разових доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління.

8) приймає участь у проведенні перевірок відділів державної виконавчої служби державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділу примусового виконання рішень;

9) перевіряє матеріали та готує подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців територіальних відділів ДВС, аналізує подання начальників відділів ДВС з питань застосування до державних виконавців заходів дисциплінарної відповідальності та позбавлення матеріального заохочення;

10) здійснює методичну та практичну допомогу територіальним органам ДВС з питань, що належать до компетенції сектору;

11) здійснює інші повноваження за дорученням керівництва Управління.

1.12. Начальник відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області – Щербина А.О.

1) організовує роботу відділу примусового виконання рішень (далі – відділ) у відповідності до вимог чинного законодавства, забезпечує ефективну роботу та виконання завдань відділом відповідно до його компетенції несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

2) здійснює контроль за своєчасним, правильним, повним виконанням рішень державними виконавцями, проводить перевірку їх роботи. Вивчає та узагальнює роботу з виконання документів, перелік яких визначено статтями 17, 21 Закону України “Про виконавче провадження”;

3) в межах своєї компетенції розглядає звернення громадян й юридичних осіб з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), пов’язаних з роботою відділу, проводить їх перевірку виявляє та усуває причини, що породжують скарги громадян;

4) проводить особистий прийом громадян;

5) вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), вживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи;

6) готує матеріали до засідань колегій, спільних нарад з питань, що належать до завдань відділу;

7) організовує та забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління;

8) розподіляє обов’язки між працівниками відділу, визначає ступінь відповідальності працівників підрозділу, забезпечує дотримання працівниками виконавської, трудової дисципліни, порядку та регламенту роботи Головного управління;

9) проводить наради, організовує роботу по веденню діловодства, забезпечує дотримання працівниками відділу установленого порядку роботи із службовими документами та їх зберіганням;

10) представляє в установленому порядку інтереси відділу у судових органах;

11) вносить начальнику Управління пропозиції щодо підготовки подання начальнику Головного управління юстиції про заохочення за успіхи в роботі або притягнення до відповідальності працівників відділу;

12) вирішує питання про відвід державних виконавців;

13) виносить рішення про передачу виконавчого провадження до відділу у відповідності до Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17.05.2004 N 38/5;

14) у встановленому порядку координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами Управління, Головного управління, правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами і установами;

15) виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань, а також здійснює інші повноваження за дорученням керівництва Управління.

1.13. Заступник начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області - Сулаков Е.І.:

1) організовує разом з начальником роботу відділу у відповідності до вимог чинного законодавства, забезпечує ефективну роботу та виконання завдань відділом відповідно до його компетенції;

2) за дорученням начальника відділу проводить попередню перевірку роботи державних виконавців, вивчає та узагальнює роботу з виконання документів, перелік яких визначено статтями 17, 21 Закону України “Про виконавче провадження”;

3) виконує рішення судів, інших органів (посадових осіб), що знаходяться на виконанні у відділі;

4) в межах своєї компетенції розглядає звернення громадян й юридичних осіб з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), пов’язаних з роботою відділу, проводить їх попередню перевірку виявляє та усуває причини, що породжують скарги громадян;

4) проводить особистий прийом громадян;

5) разом з начальником відділу вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), вживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи;

6) організовує та забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління;

7) представляє в установленому порядку інтереси відділу у судових органах;

8) в межах своєї компетенції координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами Управління, Головного управління, правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами і установами;

9) виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань, а також здійснює інші повноваження за дорученням керівництва Управління.

1.14. Головний державний виконавець підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області - Кохненко Є.С.:

1) виконує рішення, судів, інших органів (посадових осіб), неупереджено, своєчасно, повно вчиняє виконавчі дії;

2) в межах своєї компетенції розглядає звернення громадян й юридичних осіб з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), пов’язаних з роботою відділу, виявляє та усуває причини, що породжують скарги громадян;

3) проводить особистий прийом громадян;

4) за дорученням начальника відділу вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), вживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи;

5) організовує та забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління;

6) представляє в установленому порядку інтереси відділу у судових органах;

7) виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань, здійснює інші повноваження за дорученням керівництва відділу та керівництва Управління.

1.15. Головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області - Юлдашев А.А.:

1) виконує рішення, судів, інших органів (посадових осіб), неупереджено, своєчасно, повно вчиняє виконавчі дії;

2) в межах своєї компетенції розглядає звернення громадян й юридичних осіб з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), пов’язаних з роботою відділу, виявляє та усуває причини, що породжують скарги громадян;

3) проводить особистий прийом громадян;

4) за дорученням начальника відділу вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), вживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи;

5) організовує та забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління;

6) представляє в установленому порядку інтереси відділу у судових органах;

5) виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань, а також здійснює інші повноваження за дорученням керівництва відділу та керівництва Управління.

1.16. Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області - Єрмакова О.С.:

1) організовує збір, перевірку, узагальнення та аналіз інформації по виконанню доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління (за переліком, визначеним начальником Управління);

2) організовує роботу по контролю за виконанням рішень щодо стягнення коштів до Державного бюджету України та державних цільових фондів:

3) організовує співпрацю з митними органами в частині виконання рішень судів про конфіскацію майна, вилученого митними органами:
- організовує проведення взаємозвірок з митними органами щодо стану виконання органами ДВС виконавчих документів про конфіскацію майна, вилученого митними органами;
- організовує та здійснює перевірки схоронності майна, вилученого митними органами;
- організовує проведення спільних нарад органів ДВС з митними органами Запорізької області;
- готує інформацію щодо стану виконання виконавчих документів про конфіскацію майна, вилученого митними органами та переданого до органів ДВС;

4) здійснює контроль та організовує роботу з територіальними відділами ДВС з виконання рішень судів про конфіскацію майна, вилученого митними органами:
- здійснює безпосередній контроль за роботою територіальних відділів ДВС з виконання рішень судів про конфіскацію майна, вилученого митними органами (ведення бази даних);
- проводить попередню перевірку матеріалів виконавчих проваджень, що витребуються до управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області у порядку статей 84-86 Закону України «Про виконавче провадження».
- здійснює моніторинг схоронності майна, вилученого митними органами, та витрат на його зберігання;

8) організовує роботу органів ДВС з суміжними органами з питань подальшого розпорядження конфіскованим майном, нереалізованого торговельними організаціями та знятого з реалізації;

6) здійснює контроль та організовує роботу з територіальними відділами ДВС з виконання рішень судів про конфіскацію майна, стягнення державного мита, фінансових санкцій та інших стягнень до бюджету;

7) здійснює контроль за станом виконання виконавчих документів про стягнення коштів на користь органів ПФУ:
- надає звітність щодо стану виконання виконавчих документів про стягнення коштів за користь органів ПФУ;
- готує аналітичні довідки, протоколи засідань (нарад) стосовно аналізу та розгляду питань діяльності органів державної виконавчої служби в частині виконання виконавчих документів про стягнення коштів на користь органів ПФУ;
- координує та готує документи за результатами діяльності робочої групи, селекторних нарад з Головним управлінням ПФУ Запорізької області, приймає участь у проведенні спільних перевірок підпорядкованих органів.

8) здійснює контроль за станом виконання рішень судів про стягнення податкової заборгованості:
- готує статистичну та аналітичну інформацію щодо кількості рішень судів про стягнення активів платників податків у рахунок погашення податкового боргу, стану їх виконання та фактичного перерахувань до державного бюджету;
- проводить моніторинг виконавчих документів про стягнення податкової заборгованості (здійснює контроль за виконанням вказаних виконавчих проваджень);
- проводить перевірку територіальних відділів ДВС з питань виконання виконавчих документів про стягнення податкової заборгованості;

9) здійснює контроль за станом виконання постанов про адміністративні правопорушення в частині стягнення штрафів за матеріалами органів Державтоінспекції;

10) здійснює контроль за станом виконання виконавчих документів по стягненню заборгованості по заробітний платі та документів пов’язаних із трудовими відносинами:
- надає звітність щодо стану виконання рішень судів та інших органів про стягнення заборгованості із заробітної плати:
а) готує та надає до управління праці та соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації інформації щодо стану виконання рішень судів та інших органів про стягнення заборгованості із заробітної плати;
б) складає та надає до ДВС України звітність, пов’язану з погашенням заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими правовідносинами;
- координує роботу та готує документи по роботі комісій про погашення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими правовідносинами:
а) обласної комісії Запорізької обласної державної адміністрації з питань погашення заборгованості з заробітної плати, пенсії, стипендії та інших соціальних виплат;
б) робочої групи з питання здійснення контролю та аналізу стану виконання виконавчих документів про стягнення заборгованості із заробітної плати;
в) комісій про погашення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими правовідносинами при територіальних відділах ДВС (при наявності);

11) перевіряє матеріали та готує подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців територіальних відділів ДВС, аналізує подання начальників відділів ДВС з питань застосування до державних виконавців заходів дисциплінарної відповідальності та позбавлення матеріального заохочення;

12) готує відповідні аналітичні матеріали з питань діяльності органів державної виконавчої служби для розгляду на колегії Головного управління;

13) спільно з головним спеціалістом відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області здійснює контроль за станом перерахування до бюджету стягнутих з боржників коштів;

14) виконує рішення, судів, інших органів (посадових осіб), неупереджено, своєчасно, повно вчиняє виконавчі дії;

15) в межах своєї компетенції розглядає звернення громадян й юридичних осіб з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), пов’язаних з роботою відділу, виявляє та усуває причини, що породжують скарги громадян;

16) проводить особистий прийом громадян;

17) за дорученням начальника відділу вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), вживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи;

18) здійснює методичну та практичну допомогу територіальним органам ДВС в межах своїх повноважень;

19) здійснює інші повноваження за дорученням керівництва Управління.

1.17. Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області - Морар М.В.:

1) виконує рішення, судів, інших органів (посадових осіб), неупереджено, своєчасно, повно вчиняє виконавчі дії;

2) в межах своєї компетенції розглядає звернення громадян й юридичних осіб з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), пов’язаних з роботою відділу, виявляє та усуває причини, що породжують скарги громадян;

3) проводить особистий прийом громадян;

4) за дорученням начальника відділу вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), вживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи;

5) організовує та забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління;

6) представляє в установленому порядку інтереси відділу у судових органах;

7) виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань, а також здійснює інші повноваження за дорученням керівництва відділу та керівництва Управління.

1.18. Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області - Соломенна К.В.:

1) виконує рішення, судів, інших органів (посадових осіб), неупереджено, своєчасно, повно вчиняє виконавчі дії;

2) в межах своєї компетенції розглядає звернення громадян й юридичних осіб з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), пов’язаних з роботою відділу, виявляє та усуває причини, що породжують скарги громадян;

3) проводить особистий прийом громадян;

4) за дорученням начальника відділу вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), вживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи;

5) організовує та забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління;

6) представляє в установленому порядку інтереси відділу у судових органах;

7) виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань, а також здійснює інші повноваження за дорученням керівництва відділу та керівництва Управління.

1.19. Головний спеціаліст відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області - Шевченко І.В.:

1) організовує збір, перевірку, узагальнення та аналіз інформації по виконанню доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління (за переліком, визначеним начальником Управління);

2) збирає та узагальнює пропозиції про потреби у матеріально-технічних ресурсах відділів державної виконавчої служби;

3) здійснює ведення книги обліку депозитних сум відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції та готує відповідні документи щодо виплати коштів, стягнутих державними виконавцями відділу;

4) збирає та узагальнює пропозиції керівників відділів державної виконавчої служби по використанню коштів виконавчого збору;

5) проводить перевірку стану реєстраційного рахунку і звітності за депозитними сумами, належного ведення книги обліку депозитних сум у відділах державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції;

6) готує пропозиції до складання бюджетного запиту розпорядником
бюджетних коштів з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для діяльності органів державної виконавчої служби на наступний бюджетний період.

1.20. Спеціаліст першої категорії відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області - Дерев’янко І.В.:

1) здійснює ведення загального діловодства відділу;

2) здійснює контроль за дотриманням строків, встановлених для виконання доручень Міністерства юстиції України, ДВС України, Головного управління, Управління;

3) приймає, реєструє і готує для розгляду начальником відділу вхідну кореспонденцію;

4) проводить реєстрацію, облік і зберігання виконавчих проваджень, передає на виконання державним виконавцям;

5) веде довідково-облікову картотеку;

6) веде облікові картки на зведені виконавчі провадження;

7) веде реєстраційно-облікові книги, журнали та номенклатурні справи;

8) готує та передає до архіву виконавчі провадження та інші документи відділу;

9) здійснює облік і зберігання актів передачі та актів знищення виконавчих проваджень, переданих до архіву;

10) здійснює контроль за наявністю довідкової інформації у відділі: покажчиків кабінетів, графіків прийому громадян;

11) вивчає і узагальнює роботу з діловодства, вживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи;

12) забезпечує дотримання у відділі вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

12) виконує службові разові доручення начальника відділу, а також доручення керівництва Управління.

2. Головному спеціалісту управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області Вівчарь Ю.А. раз на півріччя здійснювати актуалізацію напрямків роботи за пропозиціями працівників Управління.

3. Розпорядження відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області від 25 березня 2011 року № 6 «Про розподіл напрямків роботи та функціональних обов’язків між працівниками відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Начальник управління державної
виконавчої служби Головного управління
юстиції у Запорізькій області
А.В. П’ятницький