Положення про сектор аналітики та статистики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного територіального

управління юстиції у Запорізькій області

від 16.04.2015 № 116/07

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор аналітики та статистики Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

1. Сектор аналітики та статистики (далі – Сектор) є структурним підрозділом Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (далі – Управління).

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст), дорученнями Міністра юстиції України, дорученнями Департаменту Державної виконавчої служби Міністра юстиції України, наказами Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (далі – Головне територіальне управління), розпорядженнями заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби (далі – начальник Управління).

3. Основним завданням Сектору є здійснення аналітичної роботи, ведення, узагальнення статистичної звітності підпорядкованих органів державної виконавчої служби та підготовка відповідних пропозицій щодо вдосконалення роботи органів державної виконавчої служби Запорізької області.

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

4.1. здійснює прийняття та обробку статистичних звітів про роботу територіальних органів державної виконавчої служби Запорізької області, формує зведений звіт Управління;

4.2. здійснює прийняття, обробку та узагальнення статистичної інформації з окремих напрямків роботи територіальних органів державної виконавчої служби Запорізької області;

4.3. організовує ведення обліково-статистичної звітності та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями Запорізької області;

4.4. на підставі узагальнених статистичних даних здійснює аналітичну роботу за напрямками роботи органів державної виконавчої служби та готує пропозиції щодо вдосконалення форм статистичного обліку органів державної виконавчої служби Запорізької області;

4.5. здійснює надання методичної та практичної допомоги територіальним органам державної виконавчої служби Запорізької області, з питань статистичного обліку та здійснення статистичної роботи, готує проекти рекомендацій з питань аналітичної роботи та статистичного обліку;

4.6. вивчає практику взаємодії та координації роботи органів державної виконавчої служби з аналітичних питань;

4.7. бере участь у перевірках роботи органів державної виконавчої служби Запорізької області;

4.8. взаємодіє та співпрацює з іншими структурними підрозділами Управління та Головного територіального управління щодо здійснення аналітичної роботи, ведення та узагальнення статистичної звітності органів державної виконавчої служби;

4.9. організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції Сектору, готує аналітичні довідки;

4.10. здійснює аналітичну роботу щодо діяльності Сектору та виконання покладених на Сектор завдань і функцій;

4.11. бере участь у розробці комплексних заходів, програм, аналітичних матеріалів, пропозицій та планів роботи Управління;

4.12. бере участь у проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, що стосуються діяльності Сектору та територіальних органів державної виконавчої служби Запорізької області;

4.13. організовує взаємодію з ЗФ ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України в частині ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;

4.14. здійснює розгляд документів, які стосуються погодження питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;

4.15. контролює роботу відділу примусового виконання рішень Управління та відділів державної виконавчої служби, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції з підключення та використання мережі Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;

4.16. організовує та здійснює освітньо–роз’яснювальну роботу, в тому числі в ЗМІ, з питань, що стосуються виконання завдань державної виконавчої служби;

4.17. організовує координацію функцій з питань висвітлення діяльності державної виконавчої служби у ЗМІ територіальних органів державної виконавчої служби Запорізької області;

4.18. спільно з Відділом організації та контролю Управління організовує вжиття заходів по передачі на реалізацію арештованого державними виконавцями майна;

4.19. виконує інші функції відповідно до покладених на Сектор завдань та доручень керівництва.

5. Сектор має право:

5.1. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

5.2. одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

5.3. скликати наради, ініціювати створення комісій, робочих груп з питань, що належать до компетенції сектору;

5.4. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5.5. вносити на розгляд керівництва Управління пропозиції щодо вдосконалення роботи Сектору.

6. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління за поданням начальника Управління. Інші працівники Сектору призначаються на посади та звільняються з посад начальником Головного територіального управління. Завідувач Сектору здійснює контроль за виконанням покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх повноважень відповідно до законодавства.

7. Завідувач Сектору:

7.1. очолює Сектор, здійснює керівництво його діяльністю та підзвітний начальнику Управління за виконання покладених на сектор завдань і функцій;

7.2. планує роботу Сектору та забезпечує належне і своєчасне виконання запланованих заходів;

7.3. за погодженням керівництва Управління визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників Сектору;

7.4. бере участь в аналізі та розробці проектів розпорядчих документів, що стосуються діяльності Сектору;

7.5. готує проекти рішень за напрямками діяльності Сектору;

7.6. аналізує стан примусового виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб) державними виконавцями з питань, що відносяться до діяльності Сектору;

7.7. регулює роботу Сектору щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами Управління;

7.8. бере участь у розробленні заходів щодо посилення контролю за діяльністю територіальних органів державної виконавчої служби Запорізької області; вносить пропозиції керівництву Управління щодо покращення показників роботи, усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій;

7.9. забезпечує виконання в установлені строки доручень начальника Управління; несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у Секторі;

7.10. надає пропозиції керівництву Управління в межах компетенції Сектору до плану роботи Управління, заходів щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

7.11. приймає участь у підборі, розстановці кадрів Сектору та формуванні кадрового резерву Сектору;

7.12. організовує роботу Сектору щодо його ефективної взаємодії та співпраці з іншими структурними підрозділами Управління та територіальними органами державної виконавчої служби Запорізької області;

7.13. бере участь у конференціях, нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться Управлінням, та підготовці відповідних документів і матеріалів, що належать до компетенції Сектору;

7.14. розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи Сектору, вдосконалення організації роботи сектору;

7.15. за дорученням керівництва Управління представляє Управління в органах виконавчої влади, інших державних органах, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Сектору;

7.16. організовує проведення нарад та семінарів з питань, що стосуються діяльності Сектору та територіальних органів державної виконавчої служби Запорізької області;

7.17. забезпечує дотримання працівниками Сектору законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;

7.18. виконує інші функції відповідно до покладених на Сектор завдань.

8. Під час відсутності завідуючого Сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст Сектору, а за його відсутності – інший працівник Сектору.

9. Працівники Сектору здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій.