Коментар фахівця: Особливості залучення експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання у виконавчому провадженні

Експерт або спеціаліст зобов'язаний надати письмовий висновок, а суб'єкт оціночної діяльності — суб'єкт господарювання — письмовий звіт з питань, що містяться в постанові виконавця, протягом 15 робочих днів з дня ознайомлення з постановою виконавця, а також надати усні рекомендації щодо дій, які виконуються за його присутності.
Письмовий висновок експерта, спеціаліста представляю собою докладний опис проведених експертом (спеціалістом) досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обгрунтовані відповіді на поставлені запитання.
Не може розглядатись як висновок експерта (спеціаліста) дане вченими тлумачення законодавчих актів, пов'язане з наявністю у цих актах неясностей, неузгодженостей, суперечностей чи інших недоліків.
Проведення експертизи та надання висновку на поставлені запитання передбачає наявність у експерта необхідних знань. Крім того, в деяких випадках, проведення експертизи неможливо без залучення інших експертів. Наприклад, комплексна експертиза має проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах. Не врахування зазначених обставин може привести до надання необгрунтованого та необ'єктивного висновку. Для унеможливлення таких випадків законодавець надав право експерту, який залучений для проведення експертизи, невідкладно повідомити особу, яка його залучила, про неможливість проведення екс¬пертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.
Письмовий звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності — суб'єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.
Методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються з ура¬хуванням вимог положень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України.
Постановами Кабінету Міністрів затверджені:
— Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» (постанова №1440 від 10 вересня 2003 року);
— Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна» (постанова №1442 від 28 жовтня 2004 року);
— Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» (постанова №1655 від 29 листопада 2006 року);
— Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» (постанова №1185 від 3 жовтня 2007 року).
Під завідомо неправдивим письмовим висновком експерта або завідомо неправдивим письмо¬вим звітом оцінювача розуміється висновок (звіт), який не відповідає дійсності, або в якому дослідження та зроблені за їх результатами висновки не базуються на нормативно-правових актах, ме¬тодичних рекомендаціях та вказівках.
За завідомо неправдивий висновок експерта та за завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження передбачена кримінальна відповідальність за статтею 384 Кримінального кодексу України.
Відмова експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків під час здійснення виконавчого провадження тягне за собою кримінальну відповідальність за статтею 385 Кримінального кодексу України.
Постановою Кабінету Міністрів Україні! №554 від 29 квітня 2004 року затверджено Порядок використання коштів виконавчого провадження, який визначає механізм використання коштів ви¬конавчого провадження, в тому числі і на оплату праці експертів та інших осіб, залучених у встановленому порядку до проведення виконавчих дій.